o nas

dr Rafał Katamay

Rafał

filozof, wykładowca we WSZOP w Katowicach, zajmuje się wybranymi zagadnieniami filozofii klasycznej, jak problem bytu, w szczególności u presokratyków i Platona, a także problemem dobra, zła, wolności, Boga czy kwestiami metodologicznymi dotyczącymi racjonalnego myślenia. Rozprawę doktorską napisał na temat Ontologii Platońskiego Sofisty.

Artykuły:

 1. Kłopoty z racjonalizmem, „Phaenomena”, vol. VIII, Poland, Kielce 1999, s. 113-131.
 2. Platoński dialog jako sposób filozofowania, „Folia Philosophica”, t. 24, Katowice 2006, s. 67-88.
  Pobierz »
 3. Zrozumieć Platona, „Folia Philosophica”, t. 26, Katowice 2008, s. 83-103. Pobierz »
 4. Stałość i zmiana jako warunki możliwości kultury i języka, [w:] Continuity and change. And what next?, red. E. Krawczyk-Neifar, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2017, s. 27-46.
 5. Dlaczego Bóg nie czyni zła? Problem zła metafizycznego i fizycznego w perspektywie chrześcijańskiego teizmu, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, nr 2 (18)/2017, s. 63–85. Pobierz »
 6. Dlaczego Bóg nie czyni zła? Problem zła moralnego w perspektywie chrześcijańskiego teizmu, [w:] Współczesne problemy filozofii człowieka – wybrane zagadnienia, red. Ł.B. Pilarz, K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018, s. 55-79. Pobierz »
 7. Byt jako element natury w filozofii przedsokratejskiej, „Folia Philosophica”, vol. 46, Katowice 2021, s. 1-26. Pobierz »

dr Janusz Kucharczyk

Janusz

filozof, filolog klasyczny, wykładowca na WBST w Warszawie, zajmował się historią filozofii, szczególnie w kontekście protestantyzmu (Wiklif, Kalwin, Hamann), relacjami między filozofią, teologią a naukami przyrodniczymi. Rozprawę doktorską napisał na temat Syntezy filozoficznej Francisco Suareza jako punktu wyjścia filozofii nowożytnej.

Książki:

Obecność wieczności. Eseje z filozofii chrześcijańskiej, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 2014.

Artykuły:

 1. Pojęcie lekton w filozofii stoików, „Folia philosophica” t. 18, Katowice 2000.
 2. Syntetyczny charakter filozofii Francisca Suareza, „Folia philosophica”, t.  19, Katowice 2001.
 3. Recenzja książki P. Vardy, Krótko o filozofii Boga, pt. „Jak można myśleć o Bogu?”, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” 3, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2006.
 4. Filozofia Boga Francisco Suareza, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” 4, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, Warszawa 2007.
 5. Filozoficzne zmagania z samotnością, [w:] Oblicza samotności. Materiały wspólnej konferencji Stowarzyszenia psychologów chrześcijańskich i Fundacji Kultury chrześcijańskiej w Katowicach, red. M. Zielińska, Katowice 2008.
 6. Refleksja nad teorią ewolucji i jej filozoficznymi konsekwencjami, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXVI, z. 4, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 147 – 154.
 7. Baptyzm a przemoc, [w:] Chrześcijaństwo a przemoc, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 2009.
 8. Cztery typy stosunków państwo-Kościół a bezstronność religijna światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych, [w:] Bezstronność religijna światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych, (materiały pokonferencyjne) ChAT, Warszawa 2009. 
 9. Ancient Greeks and suffering, [w:] „Scripta Classica”, vol. 9, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 17-39.
 10. Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w filozofii Rousseau, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012 (4), s. 297-316.
 11. Nowy ateizm, „Rocznik teologiczny” ChAT LV 1-2, Warszawa 2013, s. 219-253.
 12. Filozoficzne podstawy greckiego i nowotestamentowego ujęcia zdrowia, choroby i procesu leczenia, „Theologica Wratislaviensia”, t. 8, Wrocław 2013, s. 13-28. 
 13. Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej jako modele przywództwa w Kościele, „Theologica Wratislaviensia”, t. 9, Wrocław 2014, s. 39-52. 
 14. Wybrane aspekty sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem, „Rocznik Teologiczny”, ChAT LVI, z. 1, Warszawa 2014, s. 121-154.
 15. Program socjobiologiczny Richarda Dawkinsa. Założenia i implikacje filozoficzne, [w:] Filozoficzne i metodologiczne konteksty w badaniach biologicznych, red. K. Kiedrowski, M. Weiss,  Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 175 – 203.
 16. Teologia systematyczna Jana Kalwina, jej charakter i ogólna struktura, [w:] Bóg dotrzymuje słowa. Księga jubileuszowa prezbitera Konstantego Wiazowskiego, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 2015.
 17. Jan Wiklif i Jan Kalwin. Filozoficzne źródła reformowanego nurtu protestantyzmu, [w:] „Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu, red. Z. Pasek, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 40-59.