konferencja

2-3 czerwca 2022

Platonizm w metafizyce
/ ontologii

źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Patronat merytoryczny:

referat

dr Alicja Pietras

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Platonizm w ontologii Nicolaia Hartmanna

abstrakt

Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o obecność Platońskiej nauki o ideach w ontologii Nicolaia Hartmanna. Czytelnikom Hartmanna powszechnie znane jest jego rozróżnienie dwóch sposobów istnienia (Seinsweise): realnego i idealnego, do którego doprowadziła go krytyczno-ontologiczna  analiza odpowiadających różnym naukom szczegółowym dziedzin przedmiotowych. Idealny sposób istnienia niemiecki filozof przyznaje między innymi dwóm rodzajom obiektów: przedmiotom logiki i matematyki oraz – będącym przedmiotem aksjologii oraz wszelkich nauk o działaniu ludzkim – wartościom. W swoim wystąpieniu przyjrzę się Hartmannowskim próbom opisu idealnego sposobu istnienia tych dwóch dziedzin przedmiotowych i zapytam o ich związek zarówno z Hartmannowską (zawartą w pracy Platos Logik des Seins), jak i szerzej – marburską, interpretacją Platońskiego idealizmu.