archiwum

konferencja

2-3 czerwca 2022

Platonizm w metafizyce
/ ontologii

źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Patronat merytoryczny:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję, która odbędzie się w Katowicach oraz online.

Konferencja w skrócie:

Data: 2-3 czerwca 2022 r.

Miejsce: Katowice, ul. Bankowa 8 i online (aplikacja Teams)

Kontakt: platonizm@wszop.edu.pl

Regulamin: pobierz

Wykłady i referaty na YouTube:

Galeria:

Książka

Problematyka konferencji

Platonizm jest jedną z najważniejszych prób rozumienia rzeczywistości, która została  ugruntowana w swoich historycznych interpretacjach i przeobraże­niach, ale też jako jedno z podstawowych stanowisk wyjaśniających naturę i istnienie świata, podtrzymywanych aktualnie w filozofii oraz na jej styku z naukami szczegółowymi.

Platonizm w sensie historycznym może oznaczać po pierwsze filozofię samego Platona, po drugie doktrynę platoników, czyli myślicieli, którzy kontynuowali, rozwijali i interpretowali filozofię twórcy Akademii. Warto wspomnieć o współczesnych Platonowi i późniejszych akademikach, jak Eudoksos z Knidos, Speuzyp, Ksenokrates czy Euklides, a dalej przede wszystkim o neoplatonikach doby starożytnej (Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos), myślicielach wczesnego chrześcijaństwa (Orygenes, Grzegorz z Nyssy, Pseudo-Dionizy Areopagita, Augustyn, Eriugena), renesansowych neoplatończykach (Ficino, Pico della Mirandola) czy platonikach z Cambridge (Cudworth, More).

W sensie systematycznym platonizm oznacza po pierwsze pewne stanowisko sformułowane już w tzw. „sporze o uniwersalia”, które mówiąc najogólniej stanowi realizm pojęciowy (ante rem) i w tym sensie jest przede wszystkim rozwijany w filozofii matematyki i logiki (Frege, Gödel, Maddy), ale też wśród filozofujących fizyków (Weizsäcker, Penrose) i w ramach różnych interpretacji podnoszących kwestię zależności czy nawet wtórności  przedmiotów fizycznych w stosunku do obiektów, struktur czy praw niefizycznych oraz kwestię matematyczności przyrody. Współczesny platonizm może się znacząco różnić od filozofii Platona, zarówno pod względem sposobów istnienia obiektów abstrakcyjnych (transcendentny, immanentny, mentalny, obiektowy, strukturalny), jak i tego, co można do nich zaliczyć (istoty, własności, relacje, obiekty matematyczne, logiczne, typy, zdania, zbiory, wartości logiczne, teorie naukowe, światy możliwe, a nawet postaci fikcyjne).

Po drugie może też oznaczać nurt filozoficzny czy tendencję lub zespół tendencji, którym można przypisywać takie cechy jak przewaga formy oraz ducha nad materią, umysłu czy duszy nad ciałem, jednego nad wielością, stałości nad zmiennością, a priori nad a posteriori, obiektywizmu nad subiektywizmem, uniwersalizmu nad relatywizmem, poznawalności nad sceptycyzmem. Po trzecie wreszcie platonizm oznacza bardziej lub mniej wyraźne nawiązania i wątki platońskie w różnych szkołach i u poszczególnych filozofów, jak szkoła marburska (Cohen, Natorp), Husserl, Whitehead, a nawet można mówić o platonizmie Arystotelesa, Tomasza z Akwinu czy Heideggera.

W sensie historycznym Platon nie musiał być zwolennikiem platonizmu – sam zresztą skrytykował platonizm „miłośników idei” Sofiście i Parmenidesie, a w sensie systematycznym nie musiał przedstawić najbardziej spójnej lub uzasadnionej wersji platonizmu. Można też odrzucać Platonizm (poglądy samego Platona) czy neoplatonizm, a być w jakimś sensie platonikiem (Arystoteles).  W historii i współcześnie spotykamy też różne polemiki z określonymi wersjami platonizmu (Natorp) czy w ogóle z platonizmem jako takim (nominaliści, Hume).

Z pewnością w metafizyce najczęściej dyskutowaną w dziejach a także aktualną propozycją platonizmu jest tzw. „teoria idei”, uzupełniana przez „teorię pryncypiów”, głównie za sprawą szkoły tybingeńskiej (Gaiser, Krämer, Szlezák). Teorie te są podstawą wyjaśniania natury i struktury rzeczywistości, a dalej obiektywności jej poznawania, a także obiektywnego obowiązywania wartości, zasad logicznych czy matematycznych, a w teologii mogą tłumaczyć naturę i myśli („Boży konceptualizm”) Absolutu.

W ontologii często dyskutowaną kwestią jest najważniejszy sens bycia, czy jest nim istnienie, istota, tożsamość, prawda. Spór zasadniczo nierozstrzygnięty w ogóle, ale też w stosunku do platonizmu, jak i samej filozofii Platona. W przypadku tej ostatniej zasadniczy sens bycia był również utożsamiany z obecnością, byciem czysto logicznym czy nieobiektowym.

Założenia konferencji

Konferencja ma na celu pokazanie historycznej i aktualnej ważności platonizmu w obrębie metafizyki i ontologii, jego różne odczytania opierające się schematycznym czy podręcznikowym ujęciom, jak również jego krytykę i polemiki. Chcemy przyjrzeć się źródłom (przedplatońskim oraz filozofii samego Platona) platonizmu, jego historycznym postaciom i interpretacjom oraz aktualności i krytyce na gruncie metafizyki i ontologii, ale też filozofii matematyki i filozofii przyrody.

Chcemy by konferencja była spotkaniem i wymianą myśli. Nad kwestią, wydaje się, ciągle żywą i istotną, nad tym – mówiąc metaforycznie – co jest „sercem” rzeczywistości, w której żyjemy i którą sami stanowimy. Chcemy w gronie specjalistów poznać i przedyskutować rezultaty badań nad rzeczywistością w kontekście platonizmu, spojrzeć na dzisiejszą myśl z perspektywy platonizmu i na platonizm z perspektywy współczesności.

Konferencja w każdym z dwóch dni podzielona jest na część referatów oraz panel dyskusyjny. Po każdym referacie (20 min.) są przewidziane pytania i dyskusja (10 min.). Panel dyskusyjny kończący każdy dzień konferencji ogniskuje się wokół wybranych tematów (powiązanych z referatami) i stanowi otwartą wymianę myśli, nad ramami której czuwa moderator dyskusji.

Konferencja odbywa się równocześnie fizycznie we WSZOP przy ul. Bankowej 8 w Katowicach, jak i online za pomocą programu Teams. Udział w konferencji może być czynny (referat wraz z publikacją lub sam referat) oraz bierny (z możliwością publikacji).

Publikacja

Przewidziane jest wydanie monografii pokonferencyjnej w wersji papierowej, będącej zbiorem artykułów powiązanych z referatami lub nadesłanych osobno.

Za publikację artykułu w monografii pokonferencyjnej otrzymuje się 5 pkt. Planujemy jednak zwiększyć tę ilość do 20 pkt. wysyłając ją do oceny (po opublikowaniu) do Ministerstwa Edukacji.
 
Artykuł powinien zawierać od 20 do 25 tys. znaków ze spacjami. W przypadku dłuższych tekstów, prosimy o kontakt indywidualny.

Rada naukowa

prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bogdan Dembiński, Uniwersytet Śląski
dr hab. Zbigniew Danek, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Zbigniew Król, Politechnika Warszawska
dr hab. Artur Pacewicz, Uniwersytet Wrocławski
dr Andrzej Serafin, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Janusz Kucharczyk, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
dr Rafał Katamay, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Program

I dzień / 2.06.2022 (czwartek)

9:00-9:15 Rozpoczęcie

9:15-10:00 prof. dr hab. Bogdan Dembiński (stacjonarnie)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teoria idei w perspektywie nauki greckiej

10:00-10:30 prof. dr hab. Anna Lemańska (online)

Matematyczność przyrody a platonizm matematyczny / abstrakt ›

10:30-11:00 dr hab. Zbigniew Król (stacjonarnie)

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska oraz Zespół Filozofii i Hermeneutyki Matematyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Rola i aktualność platonizmu w matematyce i nauce / abstrakt ›

11:00-11:30 ks. dr. hab. Wojciech Piotr Grygiel (stacjonarnie)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Elementy platońskie w filozofii fizyki Alberta Einsteina abstrakt ›

11:30-12:00 dr hab. Zbigniew Danek (online)

Platońska idea – wizualna obecność Bytu / abstrakt ›

12:00-12:30 dr hab. Wiesława Sajdek (stacjonarnie)

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie

Idea Dobra w „Rzeczpospolitej” Platona jako zasada ontologiczna / abstrakt ›

12:30-13:00 dr Dydak K. Rycyk OFM (stacjonarnie)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Czy Platon używa terminów eidos i idea zamiennie? Kilka uwag nt. etymologii i kontekstów stosowania terminów eidos oraz idea u Platona i u jego poprzedników / abstrakt ›

13:00-14:00 Obiad

14:00-14:30 dr hab. Janusz Kaczmarek (stacjonarnie)

Uniwersytet Łódzki

Idee, Atrybuty – versus – Obiekty i Tropy / abstrakt ›

14:30-15:00 dr hab. Gabriela Besler (online)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Gottloba Fregego rozwój koncepcji myśli w latach 1879-1925. Czy Frege był platonistą?abstrakt ›

15:00-15:30 dr Anna Musioł (stacjonarnie)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Apologeci badeńskiej i marburskiej szkoły neokantyzmu wobec ontologiczno-metafizycznego stanowiska Platona / abstrakt ›

15:30-16:00 dr Alicja Pietras (stacjonarnie)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Platonizm w ontologii Nicolaia Hartmannaabstrakt ›

16:00-16:30 dr Rafał Katamay (stacjonarnie)

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Byt jako istota w filozofii Platona abstrakt ›

16:30-17:00 mgr Michał Łukasz Borkowski (stacjonarnie)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nieśmiały duch platonizmu – Heideggerowskie wskrzeszanie prawdy / abstrakt ›

17:15-18:15 Panel dyskusyjny 1 (prowadzi dr Rafał Katamay)

Status obiektów abstrakcyjnych w platonizmie: mentalny, immanentny czy transcendentny

II dzień / 3.06.2022 (piątek)

9:15-10:00 prof. dr hab. Janina Gajda (online)

Platon – prekursor nowożytnego racjonalizmu?

10:00-10:30 dr hab. Przemysław Paczkowski (online)

Uniwersytet Rzeszowski

Style filozoficznego myślenia w antyku: Platon i Arystoteles / abstrakt ›

10:30-11:00 dr hab. Bogusław Paź (stacjonarnie)

Uniwersytet Wrocławski

Platonizm w metafizyce i ontologii N. Malebranche’a

11:00-11:30 dr hab. Tadeusz Bartoś (online)

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku

Platonizm jako produkt / abstrakt ›

11:30-12:00 dr Marek Błaszczyk (online)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Spór o platonizm abstrakt ›

12:00-12:30 dr Andrzej Serafin (stacjonarnie)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Platon Hegla w zapiskach polskich słuchaczy wykładów z historii filozofii  / abstrakt ›

12:30-13:00 dr Łukasz Pikuła (online)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Metafizyczny przewrót. Problem władzy w filozofii państwa u Platona

13:00-14:00 Obiad

14:00-14:30 dr Agnieszka Woszczyk (stacjonarnie)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Status duszy indywidualnej w metafizyce Plotyna / abstrakt ›

14:30-15:00 dr Janusz Kucharczyk (stacjonarnie)

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

Platonizm w średniowieczu abstrakt ›

15:00-15:30 Julian Piotr Maciejewski (stacjonarnie)

Uniwersytet Warszawski

Teoria idei świętego Bonawentury / abstrakt ›

15:30-16:00 mgr Adriana Simoncelli (online)

Uniwersytet Jagielloński

Platońska ontologia płci i tożsamości / abstrakt ›

16:00-16:30 mgr Justyna Horbowska (online)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kwestia duszy w późnym neoplatonizmie abstrakt ›

16:30-17:00 mgr Patryk Zając (stacjonarnie)

Uniwersytet Wiedeński

Poza antyplatoński resentyment? O niespłacalnych zadłużeniach neopragmatyzmu  abstrakt ›

17:15-18:15 Panel dyskusyjny 2 (prowadzi dr Janusz Kucharczyk)

Znaczenie Platona i platonizmu w dziejach filozofii

18:15-18:20 Zakończenie konferencji

Terminy

Rejestracja uczestników: 29.05.2022

Zgłoszenie referatu: 30.04.2022

Zgłoszenie artykułu: 30.06.2022

Przesłanie artykułu: 15.09.2022

Wpłata za konferencję: 05.05.2022

Wpłata za artykuł: 30.06.2022

Opłaty

Opłata za udział w konferencji obejmuje koszty jej organizacji, materiały konferencyjne, catering w obu dniach konferencji. Opłata za publikację obejmuje wydanie papierowej wersji monografii złożonej z artykułów pokonferencyjnych.

Udział stacjonarny

Bierny lub z referatem – 60 zł

Bierny lub z referatem + publikacja – 160 zł

Bierny (bez obiadu i materiałów konferencyjnych) – 0 zł

Udział online

Bierny lub z referatem – 0 zł

Bierny lub z referatem + publikacja – 100 zł

Dane do wpłaty:

nr konta: 39 1140 1078 0000 4048 1400 1004 (mBank)

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

tytuł wpłaty: imię i nazwisko – Platonizm

termin wpłaty: do 5 maja 2022 r.
można też osobno wpłacić za publikację artykułu do 30 czerwca 2022 r.