konferencja

2-3 czerwca 2022

Platonizm w metafizyce
/ ontologii

źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Patronat merytoryczny:

referat

dr hab. Zbigniew Król

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska oraz Zespół Filozofii i Hermeneutyki Matematyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Rola i aktualność platonizmu w matematyce i nauce

abstrakt

Platonizm nie jest poglądem jedynie czysto filozoficznym i bez znaczenia dla praktyki badawczej w matematyce i naukach matematyczno-przyrodniczych oraz który dochodzi do głosu „po godzinach pracy” matematyka. Nie można go z metodologiczną precyzja odseparować od czystej matematyki i nauki. Istnieje wiele rodzajów platonizmu, ale w referacie zamierzam skoncentrować się na platonizmie jako metodzie badania oraz pokazać, że wpływa on cały czas na rozwój matematyki i przyrodoznawstwa. Było tak w starożytności i jest obecnie. Nie da się zrozumieć rozwoju matematyki i nauki bez uwzględnienia metod platońskich i ich ewolucji. Matematyka jako nauka powstała tylko w starożytnej Grecji dzięki zajęciu przez matematyków „nieuświadomionej postawy platońskiej”. Była nieznana jako taka w innych cywilizacjach starożytnych. „Elementy” Euklidesa to dobitny wyraz i rezultat stosowania metod platońskich, zwłaszcza najwyższych zasad Platona. Próba teoretycznego ujęcia platonizmu w matematyce domaga się użycia nowych kategorii ontologicznych i epistemologicznych, a sam platonizm jest cały czas obecny w centrum dyskusji i badań w filozofii.